Login

Vaarwijzer Nieuwsbrief - week 01 2017


De nieuwsbrief van vorige week kunt u ook nog online bekijken; klik hier ...

Goed begin

Alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Wij hopen dat u de feestdagen goed doorgekomen bent en wensen u nogmaals een heel fijn 2017 toe.

Voor ons begint het nieuwe jaar in ieder geval goed. De verkopen in de online Vaarwinkel komen na de traditioneel wat rustigere feestdagen weer lekker op gang. En het nieuwe ANWB Cursusboek voor het Klein Vaarbewijs met de door ons gemaakte cd met examentraining ligt inmiddels overal in de winkel.

Achter de schermen zijn wij al vast begonnen met de voorbereidingen voor de ANWB Waterkaart Software voor 2017 en een nieuwe cd met examentraining voor TKN.

Zeegaande pleziervaartuigen

Alle schepen langer dan 20 meter moeten eind 2018 beschikken over een certificaat om op de Nederlandse binnenwateren te mogen varen. Dat geldt ook voor pleziervaartuigen, zelfs als zij bestemd zijn voor het varen op zee. Helaas zitten de regels hierover wat ingewikkeld in elkaar. In het kort komt het er op neer dat er in Europees verband is afgesproken dat schepen aan bepaalde eisen moeten voldoen. Voor nieuwe pleziervaartuigen is dat te zien aan het zogenaamde CE keurmerk. Echter ook schepen die al bestaan moeten aan bepaalde eisen voldoen. Een bestaand schip kan tot eind 2018 een beroep doen op een overgangsregeling en hoeft dan niet aan de huidige eisen te voldoen. De certificerende instelling heeft dan de mogelijkheid om op punten van de eisen af te wijken als die afwijking geen gevaar voor schip en opvarenden hoeft op te leveren.

In de zeevaart is het al langer verplicht dat een schip een certificaat moet hebben, maar op zee zijn de meeste pleziervaartuigen daarvan vrijgesteld. Wat overigens niet wil zeggen dat zij daarmee niet aan bepaalde eisen moeten voldoen, maar ze hoeven dus geen certificaat te hebben. Voor de binnenwateren is bepaald dat elk schip langer dan 20 meter straks een certificaat moet hebben. Dus ook pleziervaartuigen. In de meeste gevallen zal dat het Certificaat van Onderzoek of CvO zijn. Een en ander ligt vast in de Binnenvaartwet en de daarbij behorende regels in het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling.

Veel mensen denken dat zeevarende pleziervaartuigen hiervan vrijgesteld zijn. Dat is echter beslist niet zo. Het is in Nederland namelijk onmogelijk om niet op een binnenwater te varen. Zodra u de haven van Scheveningen in of bijvoorbeeld de Waddenzee op vaart, vaart u op binnenwater en geldt dus de Binnenvaartwet. En die zegt simpelweg dat elk schip voorzien moet zijn van een certificaat. Een zeeschip moet op het binnenwater dus ook voorzien zijn van een certificaat. En daar zit hem de clou. Zeeschepen in de beroepsvaart hebben allen een relevant certificaat en zijn vaak onder keur van bijvoorbeeld Lloyds gebouwd. Een modern groot pleziervaartuig (superjacht) zal ook onder keur zijn gebouwd. Een ouder pleziervaartuig (veelal een voormalig beroepsvaartuig) kan echter geen certificaat als zeegaand pleziervaartuig krijgen, omdat de Nederlandse instanties dat eigenlijk niet kennen. En omdat de eisen voor de zeegaande beroepsvaart streng zijn kan een pleziervaartuig cq. een historisch vaartuig daar niet of nauwelijks aan voldoen. Ook zeegaande pleziervaartuigen langer dan 20 meter rest daardoor eigenlijk niets anders dan ook het CvO te behalen. Het is mogelijk om daarbij een aantekening voor zeevaart te krijgen. De eisen worden daarmee niet strenger, maar u mag dan wel de zee op.

Ook op veel Europese wateren die in open verbinding staan met de open zee wordt geëist dat een schip een certificaat heeft. Een CvO met een zeevaart aantekening is dan het juiste document. Het maakt overigens dus niet uit welk certificaat uw schip straks heeft, zolang dit maar een geldig certificaat is van het land onder welke vlag u vaart. Veel historische schepen onder Nederlandse vlag worden bedrijfsmatig in de chartervaart ingezet. Omdat zij bedrijfsmatig varen vallen zij niet onder de regels als pleziervaartuig.

Bovenstaande is een erg korte samenvatting van deze complexe regelgeving en dat in mijn eigen woorden. Heeft u een vaartuig langer dan 20 meter dan moet u eind 2018 een certificaat hebben voor dit schip en bent u dus verplicht om u in de regels te verdiepen en goed advies in te winnen. Het risico is dat u straks zit met een schip waarmee u in Europese wateren niet meer mag varen en dat daarmee dan ook onverkoopbaar is. En als uw schip niet meer mag varen is de consequentie straks ook dat u als niet varend schip als bouwwerk wordt gezien en ineens aan heel andere regels moet voldoen als u aan boord wilt wonen.

De genoemde ontheffing voor bestaande schepen om niet aan alle nieuwe eisen te voldoen is in de huidige regels overigens eindig. Ergens in 2035 vervalt die uitzondering. Wat daarna komt is nog niet bekend. Wel gloort er een klein beetje licht. Nog niet alle regels voor pleziervaartuigen en vooral historische vaartuigen zijn ingevuld. Dat wordt aan gewerkt en ook aan het gehele stelsel van regels wordt gewerkt. Naar mijn mening moeten belangenbehartigers in alle Europese landen een vuist maken en er voor zorgen dat de huidige regels sterk vereenvoudigd worden en dat ook duidelijk wordt wat de situatie na 2035 zal zijn. Het gaat hier immers om het behoud van een stuk gezamenlijk erfgoed en het kost al genoeg geld om dat in de vaart te houden.

Wie neemt het examen Klein Vaarbewijs af?

De Stichting Vamex is in Nederland door de minister aangewezen om de examens voor het Klein Vaarbewijs af te nemen en deze vaarbewijzen ook uit te geven aan hen die geslaagd zijn. Deze aanwijzing is altijd voor een bepaalde periode. Eerder hebben wij al bericht dat er binnen de overheid plannen leven om het aantal instellingen dat belast is met één of meerdere overheidstaken terug te brengen. Voor de vaarbewijzen is het advies dat binnen één organisatie onder te brengen. In dit geval zou dat bij het CBR zijn. Omdat deze naast de examens voor de rijbewijzen nu ook al de examens voor de binnenvaartexamens voor de beroepsvaart afneemt.

De gesprekken hierover lopen nog steeds, terwijl de aanwijzing van de Vamex formeel afliep op 31 december jl.. Er is nog geen nieuwe aanwijzing dus formeel gesproken mag er op dit moment niemand examens afnemen voor het Klein Vaarbewijs. Omdat dit natuurlijk geen wenselijke situatie is hebben wij de minister vlak voor de Kerst om opheldering gevraagd. Namens de minister kregen wij vandaag het volgende antwoord:

"Naar aanleiding van uw vraag kan ik u melden dat op dit moment nog gesprekken gaande zijn over de voorwaarden waaronder de aanwijzing van VAMEX kan worden verlengd. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. In tussentijd blijft VAMEX gewoon examens afnemen en vaarbewijzen afgeven. Zodra er overeenstemming is over de voorwaarden zal VAMEX worden aangewezen met terugwerkende kracht tot 1 januari. De vaarbewijzen die in tussentijd zijn afgegeven zullen dus gewoon geldig zijn."

Helaas wordt daarmee geen antwoord gegeven op de situatie "wat als er geen overeenstemming wordt bereikt?". Ik hoop dat beide partijen zich dat ook realiseren en er snel duidelijkheid komt. U mag er overigens op vertrouwen dat als u binnenkort examen doet u niet in de kou blijft staan. Uw examen is gewoon geldig en ook het klein vaarbewijs dat u dan krijgt. Ook als u de komende tijd een nieuw vaarbewijs pasje nodig heeft kunt u gewoon bij de Vamex terecht. In het ergste geval moet men u later nog eens een nieuw pasje toesturen. Ik ga er echter vanuit dat de aanwijzing van de Vamex snel in orde komt en voorlopig alles bij het oude blijft. Dat is voor iedereen het beste en vraagt slechts om een handtekening van de minister. Alles naar het CBR of een andere partij overzetten lijkt mij niet op korte termijn realistisch.

Naast de examens voor het Klein Vaarbewijs neemt de Vamex ook examens af voor het diploma CWO Groot Motorschip ter verkrijging van het Groot Pleziervaartbewijs en examens voor het basiscertificaat marifonie. De aanwijzing voor het Groot Pleziervaartbewijs is dezelfde aanwijzing als voor het Klein Vaarbewijs en dus nu ook afgelopen. De aanwijzing als exameninstelling voor de marifonie is een andere en valt ook onder een ander ministerie. Deze aanwijzing loopt gewoon door.

Meteorologie in de praktijk

Op 11 februari 2017 organiseert Demarage Zeilcentrum een praktische Meteo cursus. Samen met Meteoroloog Henk Huizinga gaat u de meteo in de praktijk toetsen aan boord van de MariFlex Challenge, Er zal ook gewerkt worden met andere weerkaarten dan Bracknell en de meteorologische principes achter windberekeningen zullen worden behandeld met behulp van de Windcalculator. We kijken ook naar de verschillen in kaartprojectie en isobarenafstand. Welke effecten verstoren de wind? (buien, zeewind, orografie)
Het gebruik van Gribfiles is niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk. Gekeken wordt naar de diverse gribfile-viewers en hun toepassingen. Maar ook de beperkingen van Gribfiles komen uitgebreid aan de orde. Het klakkeloos gebruiken van deze windinformatie kan voor grote teleurstellingen zorgen door beperkingen van model-berekeningen en het effect van interpolatie. Henk zal op deze dag alle vragen op zo’n praktisch mogelijke manier beantwoorden.

Uiteraard wordt u ontvangen met een heerlijke koffietafel en wordt de cursus onderbroken voor een zalige lunch. Om ervoor te zorgen dat u over de basiskennis van de Meteorologie kunt beschikken krijgt u voor deze praktische cursus wat huiswerk op. Aan deze dag kunt u deelnemen voor de prijs van € 195,- waarbij koffietafel, lunch, en deelname inclusief zijn. Hiernaast wordt voor het cursusboek van Henk Huizinga een bijdrage van € 25,- gevraagd. Tenzij u zijn boek al bezit. Wilt u deelnemen aan deze cursus meldt u dan aan via info@demarage.nl. Er kan een beperkt aantal cursisten deelnemen. Mochten er echter genoeg geïnteresseerden zijn dan wordt er een tweede praktijkdag georganiseerd.

Online watersportzender

Begin 2017 is Nederland een heuse online watersportzender rijker. Een zender alleen over en voor de watersport. Met in aflevering 2 Henk de Velde ...

Op Watersport-TV staat de watersport beleving centraal. Als u de beelden bekijkt, krijgt u direct zin om zelf te gaan varen, surfen of kiten. Met Watersport-TV willen de initiatiefnemers u informeren over bijvoorbeeld bijzondere vaargebieden, met botennieuws of tips and tricks. Maar ook inspireren door vormen van watersport te laten zien, die nu nog nagenoeg onbelicht zijn. Bijna dagelijks zullen er nieuwe programma's/ serie's/ video's op Watersport-TV te zien zijn.