Vaarwinkel.nl gebruikt cookies voor uw en ons gemak.

Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst daarvan vindt u hieronder.

Vaarwinkel.nl werkt samen met een aantal speciaal geselecteerde partners. Deze partners verzorgen (een deel van) uw bestelling en/of leveren producten uit hun eigen leveringsprogramma, maar die op deze site worden aangeboden direct aan u. Aanvullend op onze leveringsvoorwaarden hanteren onze partners hun eigen leveringsvoorwaarden voor wat betreft de leveringen van hen aan u.
Daar waar hun voorwaarden strijdig mochten zijn met onze leveringsvoorwaarden gelden onze leveringsvoorwaarden.

Algemene Leveringsvoorwaarden Vaarwinkel.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vaarwinkel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie:www.vaarwinkel.nl/shop/legal.asp.

1.2 In aanvulling op deze Voorwaarden zijn van toepassing de Algemene Leverinsvoorwaarden van Promanent b.v., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 24 170 371. De algemene leveringsvoorwaarden van Promanent zijn de raadplegen op het internet op www.promanent.com en worden op verzoek door ons toegezonden.
Daar waar deze Voorwaarden strijdig kunnen zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Promanent gelden deze Voorwaarden.

1.3 Vaarwinkel.nl werkt samen met partners. In aanvulling op deze Voorwaarden zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden van de partners van Vaarwinkel.nl. Deze voorwaarden zijn bij de partners op te vragen en worden op verzoek toegezonden.
Daar waar deze Voorwaarden strijdig kunnen zijn met de leveringsvoorwaarden van de partners van Vaarwinkel.nl, gelden deze Voorwaarden.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vaarwinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vaarwinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen, partners van Vaarwinkel.nl en andere derden.

1.7 Vaarwinkel.nl werkt samen met partners. Daar waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over Vaarwinkel.nl kan ook gelezen worden "Vaarwinkel.nl en haar partners" of "de partner van Vaarwinkel.nl welke (een deel van) uw bestelling heeft verzorgd".

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Vaarwinkel.nl zijn vrijblijvend en Vaarwinkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Vaarwinkel.nl. Vaarwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Vaarwinkel.nl of de rekening van de partners van Vaarwinkel.nl.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Vaarwinkel.nl bent u een bedrag van tweeentwintig euro en negenenzestig eurocent ( 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Vaarwinkel.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Vaarwinkel.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vaarwinkel.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vaarwinkel.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Vaarwinkel.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vaarwinkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vaarwinkel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Vaarwinkel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vaarwinkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vaarwinkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen één (1) maand na verzending aan Vaarwinkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vaarwinkel.nl dan wel tussen Vaarwinkel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vaarwinkel.nl, is Vaarwinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vaarwinkel.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vaarwinkel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vaarwinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vaarwinkel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Vaarwinkel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Vaarwinkel.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Vaarwinkel.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Vaarwinkel.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vaarwinkel.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vaarwinkel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vaarwinkel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Vaarwinkel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice.